Coalitieakkoord: 3 miljard voor verduurzaming Den Haag
10 juli 2015
0

Het coalitieakkoord 

Het huidige coalitieakkoord vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Specifiek in het hoofdstuk duurzaam denken en doen. Maar ook bij andere onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, wijkaanpak en stedelijke economie. Dit is het resultaat van de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag (2009), de Integrale nota milieu en duurzaamheid (2013) én de Backcastingstudie die beschrijft wat we moeten doen om in 2040 daadwerkelijk CO2 neutraal te zijn. Duurzaamheid wordt zo steeds integraler onderdeel van het gemeentelijk werkveld.

De basis op orde en focus aanbrengen 

Binnen dat werkveld moet de gemeente de basis op orde hebben en houden, maar tegelijk zijn er ook onderwerpen waarop komende periode extra inspanning nodig is. Deze duurzaamheidsagenda verbindt het coalitieakkoord met de breedte van de gemeentelijke werkzaamheden (“de basis op orde”) en brengt, met de volgende vier prioriteiten, focus aan voor nieuw beleid:

  • verder verlagen van de CO2 uitstoot; in 2013 heeft de gemeente een studie uitgevoerd waarin gekeken is wat er moet gebeuren om CO2 neutraal te worden. Deze “backcastingstudie” wijst uit dat we als stad voor de helft afhankelijk zijn van EU, Rijk en andere externe factoren. De andere helft moet in en door de stad gerealiseerd worden. Gezien de omvang van die opgave (investering van ca. 3 miljard tot 2040) is duidelijk dat de gemeente dit niet alleen kan. Gestart wordt met de grootste en tevens moeilijkste aspecten van de opgave: verduurzamen van de woningvoorraad en bedrijvigheid.
  • uitbreiden en verduurzamen van het warmtenet; Ingezet wordt op het uitbreiden van het warmtenet op kansrijke plekken en het verduurzamen van de warmtebronnen. Er wordt, analoog met het elektriciteitsnet, ingezet op een warmtenet waarin naast afnemen ook invoeding van restwarmte mogelijk is.
  • klimaatbestendig maken van de stad; Den Haag moet zich aanpassen aan grotere extremen in neerslag (zowel te veel als te weinig) en meer hete zomerse dagen. Dat doet de gemeente door in te zetten op techniek (inrichting openbare ruimte) en gedrag door mensen bewust te maken van het nut van groen in de stad.
  • versterken van duurzame Haagse Kracht; Om de stad te verduurzamen is de gezamenlijk kracht van bewoners, bedrijven èn gemeente nodig. De gemeente vertrouwt op die Haagse kracht waarbij vele handen de enorme opgave realiseren. Via de regeling “duurzaamheid door Haagse wijken”, stadslandbouw en onderwijs worden nog meer initiatieven gestimuleerd.

Om aan te sluiten bij de Backcastingstudie en de (inter)nationaal gehanteerde ambities, is gekozen voor een vijfjarige horizon in de agenda tot 2020. De gemeentelijke inzet op deze vier prioriteiten verloopt langs de volgende strategie: 1) mobiliseer duurzame Haagse (investerings)kracht en en 2) zorg voor de juiste randvoorwaarden waarbinnen de stad kan verduurzamen.

Maatregelen 

Dit resulteert in een matrix van maatregelen, verdeeld over de gemeentelijke begroting. Voor het eind van 2015 worden de maatregelen verder uitgewerkt in te behalen resultaten, benodigde middelen en een planning.

 

bron: gemeentelijke concept-nota 2020

 

Geef een reactie